Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur"
din Târgoviște
gallery/sigla seminar buna1

Ministerul Educației Naționale - Arhiepiscopia Târgoviștei

Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația pe care i-o dai!
(Sfântul Ioan Gura de Aur)

Stimați părinți! Dragi elevi!

REZULTATE ADMITERE SEMINAR PROBE DE APTITUDINI -SESIUNE IUNIE 2020

Admitere - Clasa de Seminar, Sesiunea a II-a IULIE 2020

 

Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, în conformitate cu Ordinul MEC 4317/2020, organizează examen de admitere în clasa a IX-a, profilul teologic, pentru un număr de 28 locuri, după următorul calendar: Sesiunea a II-a Iulie 2020, se va desfășura online.

 

27 iulie 2020- înscrierea candidaților.

 

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ- sfioanguradeaur@yahoo.ro

cerere de înscriere (download;)

anexa la fișa de înscriere;

certificat de naştere - copie;

fişa medicală în original;

declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele : ortodox);

recomandarea consiliului parohial/preotului paroh

 

Binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

 Pentru obținerea binecuvântării chiriarhului, pe adresa de e-mail: invatamant@arhtgv.ro sau la nr. de WhatsApp 0762222300, se vor transmite în format electronic următoarele documente:
      1. cerere pentru obținerea Înaltei Binecuvântări, (download);
      2. certificat de naştere;
      3. fişa medicală;
      4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
      5. certificat de botez;

      6. recomandarea preotului paroh/consiliului parohial.

 

Interviul/colocviul/proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini și proba orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie, pentru candidații menționați mai sus, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși.

 

28 iulie 2020- Desfăşurarea probelor de aptitudini (incepand cu ora 10)

 

30 iulie 2020- Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

 

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 

interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă - echivalată.

 

Interviul/colocviul/proba orală constă în:

verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul ortodox).

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

 

În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ vocațional teologic, nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (la cultul pentru care candidează). În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute.

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ.

 

Interviul/colocviul/proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini și proba orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie, pentru candidații menționați mai sus, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși.

 

Desfășurarea probelor de aptitudini va fi online, după cum urmează:

Proba orală

NOTE:

Conducerea Seminarului propune componența Comisiei de examen întrunită cu Înalta Binecuvântare

a IPS. Nifon Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei și avizată de Inspectoratul Scolar Județean Dâmbovița.

 

Proba orală este apreciată cu calificativul Admis sau Respins. Candidații pentru clasa de Seminar care la proba orală obțin calificativul Respins, sunt declarați respinși fără drept de contestație.

Nota minimă de admitere este 7.00. La proba scrisă se admit contestații.

Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare și desfasurare a admiterii în învățământul liceal de stat.

 

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a minimum 7,00 și media la purtare în clasele a V-a -a VIII-a minimum 9.00. 

gallery/adsem2020
gallery/adsem5-2020
gallery/cruce banda
gallery/ad9-2020
gallery/sf ing